Stuur een berichtje

373 lessen voor "m" gevonden

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

In deze video leer je het verband tussen plaats, verplaatsing en afgelegde weg. Ook de manier waarop je hiermee moet rek…

De brandstofcel is een voorbeeld van een batterij waarin voortdurend een redoxreactie plaatsvindt. Het maken van water u…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Om te kunnen verklaren hoe en waarom evenwichten in of uit balans zijn, is het noodzakelijk kennis te hebben over reacti…

In deze video wordt behandeld wat de eigenschappen van een cirkel zijn.…

Iedere stof is giftig in een bepaalde hoeveelheid. Er zijn momenteel 3 manieren waarop de giftigheid van stoffen wordt u…

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

Polymerisatie verloopt via additie- of condensatiereacties. Het simpelste voorbeeld van een alledaags polymeer is polyet…

Kunststoffen bestaan in verschillende soorten en maten, en kunnen eindeloos veel verschillende eigenschappen hebben. We …

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

Om moleculen reactiever te maken worden vaak stoffen, zoals zuren, toegevoegd. Door het ladingsverschil binnen een molec…

In deze video leer je wat de fase van een stof inhoudt aan de hand van het molecuulmodel. Ook de fasedriehoek en de bijb…

In deze video leer je de uitrekking berekenen aan de hand van de veerconstante. Hier wordt dit gedaan met het voorbeeld …

In deze video leer je de dichtheid berekenen aan de hand van de massa en het volume voor een simpel glas water.…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Basen kunnen worden onderverdeeld in sterk, zwak en zeer zwak. Sommige basen zijn afgeleid van zouten, waarmee je anders…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Eiwitten bestaan uit aminozuren, die ieder organisme nodig heeft om de normale processen in het lichaam te laten plaatsv…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

Indampen en oplossen zijn twee processen die sterk van elkaar afhankelijk zijn. Waarom en hoe laat je dit zien? Dat word…

In deze video leer je de rek van een materiaal te berekenen, en zie je hoe het komt dat materialen breken/scheuren.…

De namen van vele zouten worden in het dagelijks leven anders benoemd. Hier zie je een aantal voorbeelden daarvan.…

In deze video wordt behandeld hoe getalen moeten worden gedeeld en hoe breuken werken.…

In deze video leer je hoe je met een geodriehoek zelf een driehoek tekent als je verschillende onderdelen krijgt die bij…

In deze video leer je hoe je moet omgaan met een geodriehoek en hoe je een hoek in graden meet.…

In deze video leer je hoe lijnen ten opzichte van elkaar kunnen staan, en hoe je deze verschillende hoeken herkent en be…

In deze video leer je hoe je met behulp van de lengte, breedte en straal voor verschillende vormen de omtrek kunt bereke…

In deze video leer je hoe je met behulp van kijklijnen het zicht van mensen naar voorwerpen of andere mensen kunt uittek…

In deze video komen de belangrijkste basisvaardigheden die een rol spelen bij het vak M&O aan de orde.…

In deze video komen de belangrijkste kenmerken aan bod van het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de vermogensmarkt en…

In deze video zie je rekenvoorbeelden van sommen met haakjes, machten, wortels, vermenigvuldiging, deling, optellen en a…

In deze video leer je hoe je met kwadraten van een getal, een eenheid en een variabele werkt. Ook zie je hoe de rekenreg…

In deze video leer je het verband kennen tussen kwadratische formules en de bijbehorende grafieken…

Het vermogen van een apparaat kost energie en levert eigenlijk ook energie op. Dit onderscheid en meer komt in deze vide…

Vetten zijn de basis van de productie van zeep, waarmee juist datzelfde vet van de huid of uit kleding kan worden verwij…

Een veer heeft een bepaalde energie-inhoud. Daarmee kan arbeid worden verricht, waarover je leert in deze video.…

Koolwaterstoffen worden gebruikt voor verschillende chemische reacties. De additiereactie waarbij een alkeen wordt gebru…

In deze video leer je hoe verschillende dingen in verband staan met elkaar en hoe je dit een formule kunt weergeven.…

In deze video zie je de drie meest voorkomende formules waar minimaal een kwadraat in voorkomt, en hoe je deze invult al…

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

Het oplossen van een zout is een bijzonder proces waarbij de ionen uit het rooster losraken. Hoe gebeurt dit en waarom? …

De dichtheid van een stof laat zien hoeveel massa er van een stof in een bepaald volume zit. De formule hiervoor en enke…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

Bij optillen, duwen, gooien of schieten wordt arbeid verricht op het voorwerp. Hoe je hieraan rekent en waar je rekening…

Het verrichten van arbeid levert vaak kinetische energie op, die wordt gebruikt om snelheid te maken.…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

De titratie is de manier om het gehalte van een bepaalde stof in een mengsel te bepalen. Hierbij kan een zuur-basereacti…

De titratie is een veelgebruikte manier om het gehalte van een stof in een mengsel of oplossing te bepalen. Dit kan niet…

Hoe vaak je om je eigen as draait, hoe vaak een trilhaartje trilt of hoe een speaker vibreert, heeft allemaal te maken m…

Zouten worden gevormd uit metaal- en niet-metaalatomen, en doen dit door het aantal elektronen in de schillen te verande…

In deze video leer je hoe sommige vormen verschillende soorten symmetrie kunnen hebben en hoe je dit noemt en herkent…

De giftigheid van koolstofmonoxide is relatief Ć©Ć©n van de hoogste die bekend is. Hoe je hiermee rekent als bijvoorbeel…

In dit voorbeeld zie je hoe je het rekenschema voor chemisch rekenen kunt toepassen en leer je hoe je bepaalt hoe nauwke…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Soms is luchtweerstand datgene wat je tegenhoudt, soms helpt het om vooruit te komen. Hoe je ermee rekent leer je in dez…

Elektronen bewegen niet altijd even gemakkelijk in ieder type materiaal. Hoe dit werkt en waar je op moet letten leer je…

In deze video leer je het verband tussen plaats en verplaatsing. Ook de formule en een berekening hiermee komen aan bod.…

Zonder spanning zou elektriciteit niet bestaan, omdat het de 'pomp' is die elektronen voortbeweegt. Het rekenen hiermee …

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

De winning en zuivering van koolwaterstoffen wordt gedaan aan de hand van destillatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van…

Lading verplaatst zich om apparaten van energie te voorzien. De hoeveelheid lading die beweegt bepaalt de stroom. De uit…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

De wet van Hess wordt gebruikt om de verandering van energie bij een chemische reactie te bepalen. Met behulp van een vo…

In deze video wordt besproken hoe interest wordt opgebouwd en hoe ermee gerekend dient te worden.…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

In deze video leer je het verschil tussen warmte en temperatuur, en hoe je warmte interpreteert.…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

In deze video leer je hoe je de oppervlakte van een vierkant, een rechthoek en een cirkel berekent.…

Sommige zouten zijn bijzonder omdat ze meer dan 2 verschillende ionen bevatten. Het opstellen van een verhoudingsformule…

Chemische stoffen zijn, als je helemaal zou inzoomen, opgebouwd uit atomen. Ieder atoom heeft zo zijn eigen samenstellin…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!