Stuur een berichtje

106 lessen voor "GR" gevonden

Heb je de kettingregel in theorie onder de knie? Dan is het tijd om de handen vuil te maken. In deze les behandelen we e…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO Scheikunde 2014-I opgave 1…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 1…

Hoe (snel) effectieve botsingen plaatsvinden, wordt beĆÆnvloed door verschillende factoren. Hier wordt met behulp van he…

Vervolg van de voorbeelden waarbij de kettingregel wordt toegepast op machtsfuncties en goniometrische functies. In deze…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. VWO wiskunde B 2013-I opgave 2…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 2…

In dit laatste voorbeeld behandelen we hoe we de afgeleide kunnen berekenen van een functie die bestaat uit een goniomet…

Een uitgebreide uitleg van: VWO wiskunde B 2013-I opgave 3…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-II opgave 3…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 4…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO Wiskunde B 2013-I opgave 5…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 10…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. VWO wiskunde B 2013-I opgave 11…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 11…

In deze les behandelen we de opgave: VWO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Leer stap voor stap hoe je deze examenvraag aanpakt. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 12…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 13…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 14…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde A 2013-I opgave 15…

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 15…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde A 2013-I opgave 16…

Bekijk hoe je de volle punten haalt voor dit soort examenvragen. HAVO wiskunde B 2013-I opgave 16…

In deze les behandelen we de opgave: HAVO wiskunde B 2013-I opgave 17…

Leer nu de lading / elektrovalentie van de ionen van een zoutformule afleiden…

Een stapsgewijze uitwerking van HAVO wiskunde B 2013-I opgave 19…

In deze video wordt opgave 19 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Een uitgebreide uitleg van: HAVO wiskunde A 2013-I opgave 20…

Leer over de eigenschappen van ammoniak en hoe we hieraan kunnen rekenen…

Leer rekenen met het begrip massa ppb.…

In deze video wordt opgave 28 uitgelegd voor Nova 4 VWO hoofdstuk 1 Microstructuren. De vraag behandelt hoe je relatief …

Leer rekenen met de begrippen massa, dichtheid en volume.…

Leer over de stofeigenschappen van glycol en hoe we waterstofbruggen tekenen…

Leer rekenen aan reacties en leer het begrip overmaat kennen.…

Leer nu rekenen aan neerslagreacties…

In een energiediagram kun je de toepassing van de wet van Hess zichtbaar maken. In deze video wordt dit met behulp van h…

Voor iedere reactie kun je in een grafiek laten zien hoe de energie verandert. Hierin worden verschillende onderdelen aa…

Materialen kunnen worden bekeken op micro-, meso- en macroniveau, waarmee je heen en weer moet kunt redeneren. In deze l…

Bij iedere chemische reactie speelt energie een belangrijke rol. De indeling van reacties op basis hiervan wordt in deze…

In de playlist 'Moleculaire stoffen' werd polariteit al eens eerder behandeld. Als je op dit onderwerp dieper ingaat, ko…

Bij eliminatiereactie spelen de omliggende groepen van de nieuw te vormen dubbele binding een grote rol. In deze video w…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een niet-ideale hoek staan.…

De elektrochemische cel is de meest voorkomende toepassing van redoxreacties. Het is namelijk het geval dat iedere batte…

Velen ervaren de kettingregel als de meest ingewikkelde regel van het afleiden. Het is echter niet zo moeilijk als het l…

In deze video leer je wat een assenstelsel is en hoe je deze afleest en indeelt.…

Alle verschillende atomen staan geordend weergegeven in het periodiek systeem. De indeling van de atomen is op verschill…

De snelheid van de SN2-reactie is sterk afhankelijk van meerdere factoren. Bij iedere factor hoort een verklaring waarom…

Grotere sachariden zijn opgebouwd uit meerdere monosachariden, en kunnen daarom vele vormen aannemen, elk met hun eigen …

In deze video leer je de snelheid berekenen en afleiden aan de hand van een grafiek.…

In deze video leer je te rekenen met de versnelling, met behulp van het voorbeeld van een optrekkend voertuig.…

In deze video leer je een (v,t)-diagram aflezen voor een vallend voorwerp. Ook de raaklijn van de grafiek speelt hier ee…

Niet alle zuur-basereacties verlopen in water (oftewel in oplossing). Soms vinden zuur-basereacties namelijk zelfs plaat…

In deze video leer je krachten te ontbinden in twee losse krachten, in plaats van de resulterende kracht te moeten bepal…

In deze video leer je hoe je een kracht weergeeft en welke informatie je zelf kunt bepalen of veranderen.…

Bij een cycloalkeen verloopt het reactiemechanisme van de additie anders dan bij een alkeen. Ook is het belangrijk dat j…

In deze video leer je de eigenschappen van en formule kennen waarmee je krachten herkent en kunt berekenen.…

In deze video leer je een kracht niet alleen te ontbinden, maar ook met wiskundige ezelsbruggetjes hieraan te rekenen. H…

De pH geeft de zuurgraad van een oplossing aan. Hiervoor moet je weten of er veel H+ of OH- in de oplossing aanwezig is.…

Enzymen zijn belangrijke stoffen in het lichaam die reacties gemakkelijker maken. In deze video leer je op basis van wel…

Fossiele brandstoffen spelen op dit moment nog een grote rol in de wereldwijde energiemarkt. Welke brandstoffen dit zijn…

Functionele groepen in koolwaterstoffen hebben elk hun eigen prioriteit, en vanuit Binas kun je hiermee de juiste naam t…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht. In deze …

De structuurformule van een molecuul laat zien hoe de atomen zijn verbonden. Voor ieder atoom is het daarbij belangrijk …

In het periodiek systeem is, behalve de vele verschillen tussen atomen, nog een verschil belangrijk om onderscheid te ma…

Ionen die in zouten voorkomen, hebben zo hun eigen lading. Er zijn trucs om snel te achterhalen wat de lading van versch…

Koolwaterstoffen worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: alkanen en alkenen. De indeling van deze koolwaterstoffen en de …

Functionele groepen bij koolwaterstoffen hebben een groot effect op de eigenschappen. In deze video zie je enkele functi…

In deze video zie je hoe ingewikkeld het kan worden als je van een koolwaterstof met verschillende functionele groepen, …

In deze video leer je hoe je met een geodriehoek zelf een driehoek tekent als je verschillende onderdelen krijgt die bij…

In deze video leer je hoe je moet omgaan met een geodriehoek en hoe je een hoek in graden meet.…

In deze video leer je in vier stappen hoe je met een formule de juiste grafiek kunt tekenen.…

In deze video komen de belangrijkste basisvaardigheden die een rol spelen bij het vak M&O aan de orde.…

In deze video komen de belangrijkste kenmerken aan bod van het eigen vermogen, het vreemd vermogen, de vermogensmarkt en…

In deze video leer je het verband kennen tussen kwadratische formules en de bijbehorende grafieken…

Sommige additiereacties, voornamelijk bij grote moleculen zoals polymeren, verlopen via radicaalreacties in het mechanis…

Bij verschillende moleculen is afsplitsen van een groep of atoom soms gemakkelijker dan vervangen. Dit type reactie, de …

Het Mill-Hillcollege deelt haar ervaring met het gebruik van Veduo in de scheikunde les en opent de discussie rondom bel…

De reactiesnelheid van chemische reacties bepaalt hoe lang het duurt voordat een evenwicht is bereikt. Hier wordt toegel…

Diamant is de hardst mogelijke stof die bestaat, maar bestaat net als grafiet, dat heel bros is, uit koolstofatomen. Waa…

De reactiesnelheid van een reactie wordt bepaald door hoe snel de concentratie van een stof verandert in een bepaalde ti…

In deze video leer je het verschil tussen dingen die je meet en waarin je dit moet uitdrukken.…

In deze video komt de versnelling van voorwerpen op Aarde aan bod. Hoe je hiermee rekent en wat voorwerpen hierbij gemee…

Corrosie of roest is een veel voorkomend probleem waar veel dagelijkse, metalen voorwerpen mee te maken krijgen. Hierom …

In deze video leer je wat het begrip uitrekking inhoudt aan de hand van een veer en de bijbehorende veerconstante.…

In deze video leer je wat het begrip druk inhoudt en wat dit met krachten te maken heeft.…

In deze video leer je wat het begrip dichtheid inhoudt, en hoe je dit bij verschillende stoffen vergelijkt.…

Zuren en basen komen ongemerkt veel voor in het dagelijks leven. Waterstofionen spelen hierbij de allerbelangrijkste rol…

Het bewegen van de maan om de Aarde en van de Aarde om andere planeten wordt geregeld door de gravitatiekracht.…

In deze video leer je krachten optellen die, ten opzichte van elkaar, in een rechte lijn staan. Soms is dit dezelfde ric…

Iedere stof heeft zijn eigen soortelijke warmte, die je kunt gebruiken om de reactiewarmte te bepalen. In deze video lee…

Met behulp van dit rekenschema kun je bij het omzetten van de ene grootheid in de andere snel zien wat je moet doen en w…

Berekening van de inkoopprijs van de verkopen, kosten van materialen en grondstoffen…

Substitutiereacties zijn ervoor verantwoordelijk dat groepen in moleculen kunnen worden vervangen door andere groepen. I…

In deze video leer je hoe je een (v,t)-diagram afleest en hoe de eenparige beweging werkt.…

In deze video leer je de krachten te herkennen die op een voorwerp werken dat zich op een helling bevindt.…

Met behulp van een uitgebreid stappenplan kun je ieder koolwaterstof met functionele groepen de correcte systematische n…

Het beginsel van elektriciteit is de aanwezigheid van elektronen. Hoe deze voor elektriciteit zorgen zie je in deze vide…

In deze video leer je hoe het smelt- en kookpunt verlopen, en wat dit te maken heeft met de aanwezige moleculen van de s…

In deze video leer je hoe het komt dat een voorwerp niet zomaar versnelt of vertraagt, en wat het begrip traagheid hierm…

In deze video leer je het verschil kennen tussen grootheden. Sommige grootheden hebben namelijk wel een richting en ande…

Om polymeren te kunnen maken met behulp van polycondensatie, is het belangrijk kennis te hebben van een nieuwe karakteri…

Deze les is een introductie tot Mol en Molaire Massa. Wat zijn deze concepten precies en waarom zijn ze zo belangrijk in…

Bij de verbranding van een willekeurige stof komen andere stoffen en een andere hoeveelheid energie vrij. De verbranding…

Gehaltes van stoffen in oplossingen, mengsels of producten worden uitgedrukt in gram per liter of percentages. Aan de ha…

Omdat stoffen vele deeltjes bevatten, gebruiken we voor grote hoeveelheden de eenheid mol, die hier wordt uitgelegd. Daa…

Wat zoek je eigenlijk?

Nieuwsbrief

Ontvang als eerste
de nieuwste lessen!